Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

K. Donelaičio draugija įgyvendina projektą “Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijos ir tapatybės”
2023-03-15

Informuojame mūsų svetainės skaitytojus, kad šiems metams Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas pagal internetinės žiniasklaidos programą skyrė asociacijai Kristijono Donelaičio draugija 12500 eurų paramą projekto “Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijos ir tapatybės” įgyvendinimui.

Svarbiausi šio projekto tikslai - skatinti Lietuvos ir už jos ribų, ypač Karaliaučiaus krašto (Mažosios Lietuvos) lietuvių bendruomenių bendravimą, tautinį tapatumą, stiprinti lietuvybę, jos vertybių sklaidą, taip pat stiprinti lietuvių kultūros ir atminties paveldo puoselėjimą bei sklaidą, lietuvišką švietimą, gerinti Lietuvos ir lietuvių įvaizdį, subalansuotą tarptautinį bendradarbiavimą, kultūrinius ir turizmo mainus abipus sienos. Kartu siekiama stiprinti demokratinius procesus, pabrėžti regioninės kultūros vaidmenį, gerinti kultūros prieinamumo bei sklaidos sąlygas.

 

Projekto uždaviniai – telkti Lietuvos ir etninių kraštų, ypač Karaliaučiaus krašto lietuviškai kalbančius bei rusakalbius lietuvius ir lietuvių kilmės asmenis projekto tikslų įgyvendinimui, papildomą dėmesį skiriant studentijai. Numatyta projekto svetainėje didinti informacijos kiekį ir įvairovę, įvesti rubriką (įskiepį) rusų kalba, papildomą dėmesį skirti sąlyginai mažesnės apimties bei mažesnėse gyvenvietėse vykstantiems reiškiniams, jų analizei, gerajai praktikai. Taip pat siekiama, kad svetainė tarptų viena iš skaitomiausių svetainių, rašančių apie Lietuvos ir etninių kraštų, ypač Karaliaučiaus krašto bendrystę, lietuviškos kultūros ir tautinės tapatybės stiprinimą.

Mažojoje Lietuvoje yra daug lietuviško (baltiško) paveldo, kurį būtina puoselėti ir nuolat viešinti. Ukrainos karo aplinkoje laikinai sumažėjus galimybėms lankytis ir aktyviau bendradarbiauti su Karaliaučiaus krašto žmonėmis, atrandama vis daugiau lietuviško (baltiško) paveldo Lenkijoje, buvusioje Prūsijoje.

Apie šį paveldą ir krašte gyvenančius lietuvius bei mūsų kilmės asmenis per menkai žinoma ir rūpinamasi, o kitų šalių gausiau dotuojamos medijos srautas dažnai užgožia lietuvišką mediją, jos pasakojimus (naratyvus). Deja, pasienio regionų užribio tautinės mažumos, ypač mišrių šeimų nariai dažnai negrįžtamai pasirenka lengviau pasiekiamus informacijos kanalus, o tuo pačiu ir tapatybę, bendrystę atitinkamam kraštui, rečiau renkasi lietuvių kalbos pamokas ar būrelius.

Esame įsitikinę, kad skubiai stiprinti medijų pusiausvyrą ir lietuvišką tapatumą reikia ne tik Karaliaučiaus, Suvalkų ir Olštino regionuose, bet ir šiapus Nemuno. Sieksime, kad svetainė savo operatyvumu, temų patrauklumu bei jų pateikimu į veiklą įtrauktų ir jaunesnį skaitytoją, nuošaliau nuo centrų gyvenančius asmenis.

Planuojame per šiuos metus įgyvendinant projektą parengti nemažai įvairių straipsnių, apsiribodami ne tik Karaliaučiaus kraštu, bet ir rašydami apie lietuvišką paveldą Suvalkų, Olštino regionuose, taip pat šiapus Nemuno. Manome, kad tokia išsiplėtusi geografija skatintų keisti ir pačios svetainės pavadinimą, nes jau ir dabar savo publikacijomis neapsiribojame tik Kristijonu Donelaičiu ar Karaliaučiaus kraštu.Svetainėje be jau įprastų straipsnių skaitytojai ras ir garso įrašų, trumpųjų naujienų, priminimų, komentarų, jų anonsų ar santraukų socialiniuose tinkluose.

Su Mažosios Lietuvos reikalų tarybos, "Sandūra" ir Vydūno draugijos vadovais sutarėme apjungti pajėgas plėtojant bendrą informacinį portalą, galimai keičiant pagrindinio portalo pavadinimą, vardą "donelaitis.info" paliekant jo viena iš dalių / skyrių. Skirtingai nuo spausdintinių leidinių, internetiniame portale medžiagą pateiksimea skubiau, gyviau, gausiau ir išsamiau,  neribodami puslapių dydžio ar skaičiaus.

Mūsų svetainėje vyrauja temų ir žanrų įvairovė, tačiau ją numatome plėsti atsižvelgiant į skaitytojų ir partnerių pageidavimus, bei šio laikmečio poreikius. Esame atviri ir skatinsime tuos, kurie norėtų ir galėtų bei gebėtų su šiuolaikišku požiūriu įsijungti į rašančiųjų ar informaciją teikiančiųjų gretas. Tad nuoširdžiai kviečiame mus skaityti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Draugijos leidžiamas žurnalas “Donelaičio žemė”, kuris finansavimo iš fondo šiemet negavo ir toliau bus leidžiamas geradarių aukotojų ir rėmėjų lėšomis, jis kaip ir anksčiau pasirodys kiekvieną ketvirtį, o pirmasis šių metų numeris pasieks skaitytojus balandžio pradžioje.  


Kristijono Donelaičio draugija

 

 

Sprendimas: www.arius.lt